એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
15001557
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501713
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
11001505
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
બાસ્ફોલિઅર કેલ્પ પ્રીમિયમ (1 લિટર)
14501550
બેયર એડમાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70 %) 150 ગ્રામ
14251700
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
22502760
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
11501420
બેયર એમ્બિશન 1 લિટર
10901499
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
બાયર ઇથ્રેલ (ઇથેફોન) 500 મિલિ
11001320
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 1 લિટર
22002900
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 500 મિલી
11251480
બેયર ગ્લેમોર (એથિપ્રોલ + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 80 ડબ્લ્યુજી 40 + 40% ડબલ્યુ) 100 ગ્રામ
12401450
બેયર ઇન્ફિનિટો (ફુઓપીકોલાઇડ અને પ્રોપામોકાર્બ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ) 1 લિટ
21602400
બેયર લાઉડીશ 115 મિલી
15001700
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 1 લિટર
59506790
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 250 મિલી
15501760
બેયર મોન્સરેન (પેન્સીક્યુરન 250 એસસી) 1 લિટર
11101250
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)250 ગ્રામ
20702400
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
14001640
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 250 મિલી
13201360
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 500 મિલી
25602670
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ)1 લિટર
27503250
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 500 મિલી
14401650
વેલમ પ્રાઇમ 250 મિલી
19502500
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 1 લિટ
20052400
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 500 મિલી
10121210
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (180 મિલી)
18001999
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (240 મિલી)
22502646
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (600 ગ્રામ)
11501416
ક્રિસ્ટલ ગાર્ડ (ઈમેઝિથાપીર 10% એસએલ) 1 લિટર
10501600
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
18002124
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 500 મિલી
11601200
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
15501972
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
11901320
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 250 ગ્રામ
16502130
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
20002710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
39505381
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
10401227
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
22503200
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
21852470
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 800 ગ્રામ
17702020
પરસુટ (1000 મિલી)
14801541
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 500 મિલી
14001600
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ % લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન ૫ % ઝેડ સી) 500 મિલી
45254849
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (500 ગ્રામ)
12901525
ટફાબન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 5 લિટર
17002515
યુપીએલ ઝેબા-5 કિગ્રા
27502750