સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ % લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન ૫ % ઝેડ સી) ૮૦ મિલી
85 gm
બ્રાંડ: સિન્જેન્ટા
720789
ખરીદવા માંગો છો?
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ:ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ % લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન ૫ % ઝેડ સી
  • માત્રા:80-100 મિલી / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ:છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા:શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ, ઈયળનો ઉપદ્રવ
  • સુસંગતતા:સામાન્ય ફૂગનાશક સાથે છંટકાવ કરી શકાય
  • અસરનો સમયગાળો:૧૫ દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ:જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે . વધારે માહિતી માટે "નિષ્ણાંત ની મદદ જોઈએ " બટન પર ક્લિક કરવું .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે:તુવેર, કપાસ
  • ખાસ ટિપ્પણી:અહીં પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
  • વિશેષ વર્ણન:જીવાત વ્યવસ્થાપન માટે ઉત્તમ ઉપાય