દરેક ઉત્પાદનો
સેમીનીસ અંસલ ટામેટા (3500 ગ્રામ) બીજ
12501250
સીંજેન્ટા ઇન્દ્રા કેપ્સિકમ 10 ગ્રામ
10501270
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
17002425
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
14002100
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
9001283
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
16003000
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
12001750
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
22303110
પ્રિન્સ હાયબ્રિડ F1 ભીંડા (250 ગ્રામ) બિયારણ
8051173
સિંજેન્ટા થી -1057 ટામેટા (10 ગ્રામ) બીજ
16002060
MH - MHCP 310 (તેજા-4) મરચી (10 ગ્રામ) બિયારણ
350512
બાયોસીડ-વીર(2182) ટામેટા(10ગ્રામ) બીયારણ
12501550
ઇસ્ટ વેસ્ટ હાયબ્રીડ સ્વીટ કોર્ન ગોલ્ડન કોબ (500 ગ્રામ) બીજ
11001650
સેમિનિસ્ - કાકડી માલિની (800 બિયારણ)
520684
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
230400
યુપીએલ -હાયબ્રીડ કારેલાં વિક્રાંત (50 ગ્રામ) બિયારણ
435513
સિન્જેન્ટા ઓગસ્ટા તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
8001160
વી એન આર રાની મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
400560
MH-સેમીનીસ - 4884 મરચી(1500 બિયારણ) બિયારણ
300437
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
210309
વેલકમ 764 ફલાવર (10 ગ્રામ) બિયારણ
335640
અંકુર હાઈબ્રીડ રીંગણ અજય (10 ગ્રામ)
120160
સીપી સીડ્સ હાયબ્રીડ સ્વીટ કોર્ન ગોલ્ડન સ્વીટ સુપર (1 કિલો) બીજ
21002750
કળશ - મેલોડી તરબૂચ 50 ગ્રામ બીજ
14002400
સેમીનીસ કોબીજ-સેન્ટ (10 ગ્રામ)બિયારણ
210296
MH સેમીનીસ - ટામેટા આયુષ્માન (3500 ગ્રામ) બિયારણ
9601078