દરેક ઉત્પાદનો
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
250351
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (500 ગ્રામ)
12001525
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
320382
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (300 ગ્રામ)
660750
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
340471
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
350425
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
8001097
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
600700
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
240330
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
590700
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7801211
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
280300
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
14001557
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
310467
ટરગા સુપર (250 મિલી)
450525
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
750845
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
19752710
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
340370
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280313
ફસલ રક્ષક (સ્યુડોમોનાસ ફ્લ્યુરેસેન્સ) 1 કિગ્રા
250295
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
520626
એમ.એચ રાઉન્ડ અપ (1 લીટર)
320407
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
370584
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
640750
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
435579
સંજીવની (પાવડર)
250295
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (600 ગ્રામ)
12801416
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ % લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન ૫ % ઝેડ સી) ૮૦ મિલી
720789
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
11501227
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
680760
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
290405
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
310400
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
20202124
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
440560
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
39005381
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (180 મિલી)
18401999
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
7201115
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
190205
એમ એચ ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 250 મિલી
450590
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
230300
માણિક (250 ગ્રામ)
395460
અવાન્સર ગ્લો (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન8.3%+એમઝેડબી66.7%ડબ્લ્યુજી)300ગ્રામ
480580
ટરગા સુપર (500 ml)
840955
કરીના (પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી) 500 મિ.લી.
335450
મોક્ઝીમેટ (600 ગ્રામ )
720771
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 મિલી
490696
ધાનુકા - અરેવા
560885
નિમસિડિન 10000 પીપીએમ (250 એમએલ)
475655
એમ એચ ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 100 મિલી
190273
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
350452
બેરીક્સ - કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
180180
એકોન (500 મિલી)
500535
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 500 ગ્રામ
200232
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 200 મિલી
330445
સુમિટોમો ડેનિટોલ (ફેનપ્રોપથ્રિન 10% ઇસી) 500 મિલી
310425
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
9090
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 250 ગ્રામ
240275
એમ એચ ડાઉ સિસ્થેન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10 % WP) 100 ગ્રામ
235250
એમ એચ ડાઉ સકસેસ (સ્પાઈનોસેડ 2.5% SC) 100 મિલી
225235
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
સલ્ફીલ (સલ્ફર 80% ડબ્લ્યુજી) 1 કિગ્રા
145150
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ફક્ત લ્યૂર
9090
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
175180
ધાનુકા- ઓમાઈટ - 250 મિલી
380410
કાલીચક્ર (મેટારાઈઝીયમ એનીસોપ્લી) 1 કિગ્રા
240295
મર્જર - 500 ગ્રામ
540690
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
9901100
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
510600
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
270295
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
9801601
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 100 મિલી
380406
એમ એચ ડાઉ સકસેસ (સ્પાઈનોસેડ 2.5% SC) 500 મિલી
8201000
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
12101713
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
165203
સ્કોર (ડાઇફેનકોનાઝોલ 25 ઇસી) 100 મિલી
450518
સ્ટોમ્પ એક્સટ્રા
500602
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
560620
વૉલ્ટેજ 22.9 એસસી(100 મિલી)
484618