દરેક ઉત્પાદનો
ઓફર હાય ફિલ્ડ- પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 મીલી)
225550
રેલીગોલ્ડ (એસપી) -100 ગ્રામ
580660
હાય ફિલ્ડ- હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
380450
ન્યુટ્રિપ્રો ગ્રેડ 2 - 250 ગ્રામ
300350
આદિત્ય 0-0-50 (1 કિગ્રા)
127160
આદિત્ય 0-52-34 (1 કિગ્રા)
180290
આદિત્ય 12-61-0 (1 કિગ્રા)
133200
આદિત્ય 19-19-19 (1 કિગ્રા)
120190
ઓલસ્ટાર 250 ગ્રામ
350480
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
4755
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
130158
ચીલેટેડ લોહ (Fe) ઈડીટીએ 12 % (250 ગ્રામ)
260320
ચીલેટેડ લોહ (Fe) ઈડીટીએ 12 % (500 ગ્રામ)
500600
ચીલેટેડ ઝિંક (Zn) ઈડીટીએ 12 % (500 ગ્રામ)
450565
સીલીકોન ઓએસે 3% (200 મિલી)
400510
સેટ વેટ-500 મિલી
200300
બાયો કોમ્બી (1 કિગ્રા)
350395
બાયો સ્ટાર્ટર (1 કિગ્રા)
160180
ફર્ટીસ 3 કિગ્રા
380510
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
380510
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિલો ડ્રમ
380510
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
350590
રેકોલ્ટો સ્પ્રેવેલ (સ્પ્રેડર) 250 મિલિ
440575
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
320445
ટાટા બહાર (500 મિલી)
360575
રેલીગોલ્ડ (જી) - 4 કિગ્રા
615796
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
150170
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
250385
નાગામૃતા (એનએએ) 100 મિલિ
5055
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
340398
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
180220
ન્યુટ્રિપ્રો ગ્રેડ 2 - 500 ગ્રામ
570650
ન્યુટ્રો-જેલ 150 ગ્રામ
450550
હાય ફિલ્ડ- પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
550550
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
350450
સુગરકેન સ્પેશિયલ 500 ગ્રામ
500850
હાય ફિલ્ડ- સુપર સોના (250 ગ્રામ)
400460
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
7001025
વેજ સ્ટાર (500 ગ્રામ)
350550