બ્રાંડ:upl
મખ્ખન ગ્રાસ - 1 કિલો
550600
અવાન્સર ગ્લો (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન8.3%+એમઝેડબી66.7%ડબ્લ્યુજી)300ગ્રામ
480580
જીનેક્સા (ઓર્થો સિલિસિક એસિડ 2%) 500 મિલી
600620
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 1 લિટર
15901700
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 200 મિલી
330445
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
9001283
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
12101713
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
20003200
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
250351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 મિલી
490696
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
520560
પ્રિન્સ હાયબ્રિડ F1 ભીંડા (250 ગ્રામ) બિયારણ
8051173
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
21002350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
350351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
39006350
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
550780
યુપીએલ ઇન્સલ્ફ ગોલ્ડ (1 કિગ્રા)
140140
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
580750
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
305383
યુપીએલ યુનિલેક્સ (250 ગ્રામ)
280305
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
520560
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
800875
યુપીએલ - દોસ્ત (પેન્ડીમીથાલીન 30% EC)
221260
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
8251208
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
9151348
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
7501425
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
8201225
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
8501295
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
12001750
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
13001935
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21753200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
280351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
41006350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
530780
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
400560
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
225350
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
640750
યુપીએલ યુનિલેક્સ (250 ગ્રામ)
300305
યુ પી એલ - વેસ્ટા (160 ગ્રામ)
570800
ફ્લાવર GS-85 ( 10 ગ્રામ) બીજ
650945
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
7101025
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 250 ગ્રામ
240275
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
410523