બ્રાંડ:tata-rallis
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
750845
ટાટા બહાર (500 મિલી)
360575
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
190205
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
240330
રેલીગોલ્ડ (જી) - 4 કિગ્રા
615796
રેલીગોલ્ડ (એસપી) -100 ગ્રામ
580660
ટાટા સોલ્યુબોર (250 ગ્રા)
120135
માણિક (100 ગ્રામ)
190205
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
375460
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
360425
ટાટા બહાર (500 મિલી)
340575
ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
250315
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (500 ગ્રામ)
12001525
ટાટા રેલીગોલ્ડ (પી) - 4 કિ.ગ્રા.
630796
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
340425
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
340370
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
680760
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
7001025
માણિક (100 ગ્રામ)
200205
માણિક (250 ગ્રામ)
395460
સોલ્યુબોર (250 ગ્રામ)
120125
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
750845