બ્રાંડ:seminis
MH-સેમીનીસ - 4884 મરચી(1500 બિયારણ) બિયારણ
310437
સેમિનીસ - ઉત્તલ મરચા 1500 બીજ
290370
સેમીનીજ ટામેટા ગણેશ(10ગ્રામ)બીયારણ
360436
સેમીનિસ- ફલાવર ગીરિજા (10 ગ્રામ) બિયારણ
280444
સેમિનિસ્ - કાકડી માલિની (800 બિયારણ)
520684
સેમીનીસ-ટામેટા અભિલાષ (10 ગ્રામ) બિયારણ
420487
સેમિનીસ-હાઇબ્રીડ ટામેટા વિરંગ (25 જી) બીજ
23002539
સેમીનીસ અંસલ ટામેટા (3500 ગ્રામ) બીજ
12501250
સેમીનીસ કોબીજ ઇન્દુ (10 ગ્રામ)બિયારણ
225333
સેમીનીસ ભીંડા 001 (250 ગ્રામ) બીજ
750996
સેમિનિસ ટામેટા ગણેશ - 3500 બીજ
360400
સેમિનીસ-અભિષેક કારેલા (50 ગ્રામ) બીજ
500695
સેમિનીસ હાયબ્રીડ કારેલા અભિષેક (10 ગ્રામ) બીજ
115158
સેમિનીસ હાયબ્રીડ મરચાં ગુંટુર હોપ 1500 બીજ
205310
સેમિનિસ્ - કાકડી માલિની (300 બિયારણ) બિયારણ
165261
સેમિનીસ હાયબ્રીડ ટામેટા સક્ષમ (10 ગ્રામ) બીજ
350512
સેમિનીસ હાયબ્રીડ કોબીજ વન્ડર બોલ (10 ગ્રામ) બીજ
180283