બ્રાંડ:kaveri
કાવેરી-કેપીએચ 468 ડાંગર (1 કિલો) બીજ
330400
કાવેરી 111 બીજી II કપાસ બીજ
730730
કાવેરી એ ટી એમ બીજી 2 કપાસ બીજ
730730
કાવેરી જાદૂ બીજી 2 કપાસ બીજ
730730
કાવેરી મકાઇ બ્રાઉન કેએમએચ 3110 (4 કિગ્રા) બીજ
11001400
કાવેરી મકાઈ કેએમએચ પ્રોફિટ (K. 3.5 કિ.ગ્રા) બીજ
11501600
કાવેરી મની મેકર બીજી II કપાસ બિયારણ
730730
કાવેરી સુપર બોસ રીસર્ચ હાઇબ્રિડ બાજરી 1.5 કિગ્રા બિયારણ
500520
કાવેરી 468 હાયબ્રીડ ડાંગર
9601300
કાવેરી 9090 હાયબ્રીડ ડાંગર
9001230
કાવેરી 111 બીજી II કપાસ બીજ
730730
કાવેરી એ ટી એમ બીજી 2 કપાસ બીજ
730730
કાવેરી જાદૂ બીજી 2 કપાસ બીજ
730730
કાવેરી મની મેકર
730730
કાવેરી એ ટી એમ બીજી 2 કપાસ બીજ
730730
કાવેરી મની મેકર બીજી II કપાસ બિયારણ
730730
કાવેરી જાદૂ બીજી 2 કપાસ બીજ
730730
કાવેરી કેસીએચ 999 બીજી II કપાસ બીજ
730730
કાવેરી મની મેકર બીજી II કપાસ બિયારણ
730730