બ્રાંડ:dhanuka
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
150216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
620885
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
20002463
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
430579
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
7901097
ધનટિમ (ટ્રાયસાયક્લેઝોલ 75% ડબલ્યુપી)120 ગ્રામ
280300
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
290405
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
360551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
8201211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
15802000
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
9601221
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
290325
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
520626
ધાનુકા ફેક્સ ( ફિપ્રોનીલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ) 5 કિલો
400461
ધાનુકા- ઓમાઈટ - 250 મિલી
380410
ધાનુકા ઓમાઈટ (પ્રોપરગાઇટ 57% ઇસી) 500 મિલી
700791
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
320382
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
9901100
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280313
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
510600
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
9801601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
310467
ધાનુકા - અરેવા
560885
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
290405
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7801211
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
520626
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
320382
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280313
ધાનુકા - પેજર
540801
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
9801505
ટરગા સુપર (250 મિલી)
450525
ટરગા સુપર (500 ml)
840955
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
340471
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
300467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
290405
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
300551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
6901211
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
460526
વન-અપ (સ્પાઈનોસેડ 45 એસસી) 7 મિલી
160182
વન-અપ (સ્પાઈનોસેડ 45 એસસી) 75 મિલી
13501557
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
19002905
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
540801
ધાનુકા - પેજર
9801505
ધાનુકા - પ્રોટોકોલ
640700
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
150216
ધાનુકા સિક્સર 75% ડબલ્યુપી (250 ગ્રામ)
150196
ધાનુકા સિક્સર 75% ડબલ્યુપી (500 ગ્રામ)
290350
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
310467
કોનિકા 50% WP 250 ગ્રામ
570756
કોનિકા 50% WP 500 ગ્રામ
10801405
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
20002463
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
9001097
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
290405
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7801211
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
290405
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280313
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
540801
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
9801505
ટરગા સુપર (250 ml)
450525
ટરગા સુપર (250 ml)
420481
ટરગા સુપર ( 500 મિલી)
800876
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 10 ગ્રામ
3535
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
220226
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
210226
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
340471