Looking for our company website?  
પિંજર પાક વિષે આપ કેટલું જાણો છો?
• મુખ્ય પાકના ખેતરની ફરતે અથવા અંદર જીવાતને વધુ પસંદ હોય તેવા પાકને નાના વિસ્તારમાં વાવવા તેવા પાકને પિંજર પાક કહેવામાં આવે છે કે જેનો આશય ઉત્પાદન લેવાનો હોતો નથી....
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
31
3
મરચીની થ્રીપ્સનું જીવન ચક્ર અને નિયંત્રણ
થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ ધરુવાડિયામાં તેમજ રોપણી કરેલ મરચીમાં કાયમ રહેતો હોય છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત કિટક બન્ને પાન ઉપર ઘસરકા પાડી નીકળતા રસને ચૂસે છે. પરિણામે પાન હોડી આકારના...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
94
2
કીટભક્ષી પક્ષીઓની જાળવણી
પક્ષીઓ પાકને નુકસાન તો કરે છે પણ સાથે જીવાત વ્યવસ્થાપનમાં પણ તેમનો બહુ મોટો ફાળો છે. પક્ષીઓ દ્વારા થતું નુકસાન કેટલાક નુસખા અપનાવવાથી પાકને બચાવી શકાય છે. ભારતમાં કુલ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
471
9
ચણામાં લીલી ઇયળનું વ્યવસ્થાપન (આઇપીએમ)
ભારતભરમાં પિયત કે બિન-પિયત તરીકે ચણા શિયાળુ પાક તરીકે લેવામાં આવે છે. ચણાની વાવણી થી લઇને કાપણી સુધી માત્રને માત્ર આ એક જ જીવાત “લીલી ઇયળ અને ચણાના પોપટા કોરી ખાનાર...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
371
5
કોબી અને ફ્લાવર: મોલો-મશીનું સંકલિત નિયંત્રણ
કોબી અને ફ્લાવર ખેડૂતો વર્ષ દરમ્યાન સતત વાવેતર કરતા હોય છે. આપ પાકમાં મોલો-મશી ઉપરાંત હીરાફૂદાની ઇયળ નુકસાન કરતી હોય છે. રોપણીનો સમય અને આગોતરું આયોજન પ્રમાણે પગલાં...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
100
6
ફળમાંથી રસ ચૂસનાર ફૂદાંનું વ્યવસ્થાપન
હાલમાં ટામેટા અને દાડમ ના ફળમાંથી રસ ચૂસનાર ફૂદાંનો ઉપદ્રવ જણાયેલ છે. ખેડૂતો તરફથી પણ આ ફૂદાંના નૂકસાન અંગેના અહેવાલ મળેલ છે. આ રસ ચૂસનાર ફૂદાં ટામેટા અને દાડમ ઉપરાંત...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
103
0
ફળપાકમાં નુકસાન કરતી ફળમાખી માટે ટ્રેપ જાતે બનાવો
ફળપાક જેવા કે જામફળ, ચીકુ, કેરી વગેરે માં ફળમાખીનું નુકસાન જોવા મળે છે. ફળમાખીએ મુકેલ ઇંડા માંથી નીકળતી ઇયળ ફળમાં ઉતરી જઇ અંદરનો ગર્ભ ખાય છે. કેટલીક વાર ઉપદ્રવને...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
154
4
બટાટામાં થડ કાપીને નુકસાન કરતી ઇયળ
બટાટાએ શાકભાજીનો રાજા ગણાય છે. મોટા ભાગના ખેડૂતોએ બટાટાની રોપણી કરી દીધી હશે. આ પાકમાં મુખ્યત્વે થડ કાપી ખાનાર ઇયળ, પાન ખાનાર ઇયળ અને લીલી ઇયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે....
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
64
1
કપાસમાં પાન લાલ થવાની સમસ્યા અને ઉપાય
કપાસ લાલ થઇ સુકાઇ જવાના પ્રશ્નો ખેડૂતો ને મુંજવતા હોય છે. મોટેભાગે કપાસ બે કારણોની લાલ થવા માંડે છે. પ્રથમ તડતડિયા જીવાત સામે સંતોષકારક પગલાં ન લેવાયા હોય તો પાન લાલ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
348
58
પાન ખાનાર ઇયળોની વિષ પ્રલોભિકા
પાન ખાનાર ઇયળો કે લશ્કરી ઇયળ દિવેલા, કપાસ, ડાંગર, રજકો, તમાકુ, શાકભાજી પાકો માટે તૈયાર કરાતા ધરુવાડિયા, કોબી, ફ્લાવર, કઠોળ વર્ગના પાકો, બટાકા, કેળ, ઘઉં, મકાઇ,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
163
0
ફેરોમેન ટ્રેપ: વાપરતી વખતે રાખવાની કેટલીક કાળજીઓ
ખેડૂતો જીવાતના નિયંત્રણ માટે મોટેભાગે જંતુનાશક દવા ઉપર આધાર રાખતા હોય છે. કેટલીકવાર બિનજરુરી અને આડેધડ અને વધારે માત્રામાં ઉપયોગ કરતા હોવાથી તેનાથી પર્યાવરણ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
122
3
તુવેરમાં શીંગકોરી ખાનાર ઇયળોનું વ્યવસ્થાપન
તુવેર એક કઠોળ વર્ગનો પાક છે જે ભારતના મોટા ભાગના રાજ્યોમાં વવાય છે. કેટલીક જ્ગ્યાએ મકાઇ અને કપાસ જેવા પાક સાથે તુવેર એક આંતરપાક તરીકે પણ લેવાય છે. તુવેરનો પાક ફૂલ અવસ્થાએ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
81
0
ઘઉંને ઉધઇથી બચાવવા માટે વાવતા પહેલા બીજ ની માવજત
ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ઘઉં શિયાળુ ધાન્ય પાક તરીકે લેવામાં આવે છે. ઘઉંનો પાક પિયત કે બિન પિયત તરીકે લેવામાં આવે છે. આ વર્ષે ચોમાસું સારુ રહ્યુ અને વરસાદ...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
612
90
રીંગણની રોપણી સમયે અને 45-50 દિવસ સુધી જીવાત નિયંત્રણ માટેની કેટલીક સલાહ
આમ તો રીંગણીની ખેતી ખેડૂતો બારેમાસ કરતા હોય છે. આ પાકમાં કેટલીક ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો જેવી કે મોલો, સફેદમાખી, તડતડિયા, પાનકથીરી વગેરે તેમ જ ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
224
25
દાડમમાં ફળ કોરી ખાનાર ઈયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
દાડમની ખેતી મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, છતીસગઢ, ઓરિસ્સા, આંધ્ર પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ અને કર્નાટક જેવા રાજ્યોમાં થાય છે. આ બધા રાજ્યોમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
190
17
કોબીજમાં હીરાફૂદા (ડીબીએમ) ઇયળનું સંકલિત નિયંત્રણ
ખેડૂતો કોબીજનો પાક બારેમાસ લેતા હોય છે. ભારતમાં 0.31 મિલિયન હેક્ટરમાં વવાય છે અને તેનું ઉત્પાદન 6.87 મિલિયનમેટ્રીક ટન થાય છે. ગુજરાત ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશ, ઓરિસ્સા, બિહાર,...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
113
6
કપાસની પાછલી અવસ્થાએ ગુલાબી ઇયળનું નિયંત્રણ
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ગુલાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. આ ઇયળની ફૂદી કળીઓ, ફૂલ અને વિકસતા જીંડવા ઉપર ઇંડા મૂકે છે જે નરી આંખે જોઇ શકાતા નથી. ઈંડામાંથી નીકળતી ઇયળ ફૂલ-ભમરીને...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
528
81
દિવેલાના પાકને ઘોડિયા ઇયળ અને પાન ખાનાર ઇયળથી બચાવો
દિવેલાની ખેતી ભારતભરમાં કરવામાં આવે છે. કેટલાક વિસ્તારમાં મગફળી અને કપાસમાં આંતરપાક તરીકે પણ દિવેલા કરવામાં આવે છે. દિવેલામાં વાનસ્પતિક વૃધ્ધિકાળ દરમ્યાન ચૂસિયાં પ્રકારની...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
181
6
ડાંગરની કંટી અવસ્થાએ આવતી જીવાતો વિશે જાણો
મોટાભાગના રાજ્યોમાં ડાંગરનું વાવેતર થઇ ચૂક્યુ છે. કેટલાક વિસ્તારમાં ડાંગરની કંટી નીકળવાની અવસ્થાની શરુ થઇ ગઇ છે. આ સમયે જો જીવાત નિયંત્રણ માટેની કાળજી ન રાખવામાં આવે...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
355
46
કપાસમાં મીલીબગનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
આ જીવાત મૂળ ભારતની નથી પરંતુ બીજા દેશોમાંથી દાખલ થઇ છે. સન ૨૦૦૬ માં ગુજરાતમાં અને ત્યાર પછી અન્ય રાજ્યોમાં જોવા મળી. દર વર્ષે વધતા-ઓછા પ્રમાણમાં કપાસમાં નુકસાન...
ગુરુ જ્ઞાન  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
520
73
વધુ જુઓ