Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Feb 20, 04:00 PM
જામફળનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂત નામ: શ્રી જીતેશ ભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: 18:18:18 @ 1 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ ના માધ્યમ થી આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
50
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Feb 20, 04:00 PM
મગફળી પાકમાં થ્રિપ્સ નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી તુલસી રામ કુરદને રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: લેમ્બડા-સાયહેલોથ્રીન 5% ઇસી @100 ગ્રામ દવા 200 લિટર પાણી સાથે ભેળવીને પ્રતિ એકરના દરે છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
102
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Feb 20, 04:00 PM
કાકડીના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ: શ્રી રજક રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: 12:61:00 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર મુજબ ડ્રિપ દ્વારા અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
123
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Feb 20, 04:00 PM
ઘઉંના પાકમાં લૂઝ સ્મટ ( અનાવૃત અંગારિયોં) રોગ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી અજય પાલસિંહ લોધી રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: કાર્બોક્સિન 75% ડબલ્યુપી @ 2.5 ગ્રામ દવા દર કિલોના બીજ માવજત કરીને વાવેતર કરવું જોઈએ. રોગના સંક્રમણ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
92
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Feb 20, 04:00 PM
કાકડીના પાકના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂત નામ: શ્રી ગણેશ રામદાસ વારૂંગસે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 19:19:19 @1 કિલો પ્રતિ એકર પ્રતિ દિવસ ડ્રિપ ના માધ્યમથી આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો 15 ગ્રામ પ્રતિ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
76
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Feb 20, 04:00 PM
મકાઈના પાકમાં લશ્કરી ઈયળ ની સંક્રમણ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી મયુર મહાજન રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: થાયોમેથોકઝામ 12.6% + લેમ્બડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી @ 50 ગ્રામ 200 લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
121
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Feb 20, 04:00 PM
રીંગણના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ: શ્રી પુષ્પેન્દ્રસિંહ રાજપૂત રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: 19 19:19 @3 કિલો પ્રતિ એકર જમીનમાં આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લીટર છંટકાવ...
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
257
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Feb 20, 04:00 PM
શેરડીના પાકના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ: શ્રી સુજલ રાજકુમાર શિદનાલે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 19:19:19 @45 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
314
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Feb 20, 04:00 PM
ભીંડા ના પાકમાં ઈયળ નો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી કુંડલિક રાઠોડ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: ફેનપ્રોપેથ્રિન 30% ઇસી @ 0.33 મિલી પ્રતિ લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
63
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Feb 20, 04:00 PM
જીરાના પાકના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ: શ્રી કરસન ભાઈ ગોજીયા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
193
14
તરબૂચના પાકમાં ફળમાખીનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સંજીવ રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: નીમ ઓઇલ (10000 પીપીએમ) @2 મિલી પ્રતિ લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
212
18
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Feb 20, 04:00 PM
સ્વસ્થ અને આકર્ષક જીરાનો પાક
ખેડૂત નું નામ: શ્રી હમીર ભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: 19:19:19 @75 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
217
5
તુરીયા માં ફળમાખીનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી જીતેન્દ્ર ગામીત રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલીપ્રોલ 18.5% એસસી @ 40 મિલી 200 લિટર પાણી માં ભેળવીને છટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
110
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Feb 20, 04:00 PM
ભીંડા પાકમાં મોલો મશી નું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી દુધા લાલ જી રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : એસીટામીપ્રીડ ૨૦%એસપી @ 30 ગ્રામ પ્રતિ લિટર પાણી સાથે ભેળવીને એક એકર મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
523
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Feb 20, 04:00 PM
કેરીના બગીચાઓમાં ફૂલો આવવાની અવસ્થાએ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. લવજીભાઈ કપૂરિયા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 12:61:00 @ 250 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો 50 ગ્રામ પ્રતિ પંપ ઝાડ ને આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
232
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Feb 20, 04:00 PM
મગફળીના પાકમાં ટીક્કા રોગનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. રાજુ વાસ્કલે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: કાર્બેન્ડાઝીમ 50% ડબલ્યુજી @100 ગ્રામ પ્રતિ 300 લિટર પાણીમાં ભેળવીને પ્રતિ એકર મુજબ છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
204
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Feb 20, 04:00 PM
આકર્ષક ફ્લાવર પાક
ખેડૂત નું નામ: શ્રી રામ લાલ માલી રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
208
0
સ્વસ્થ અને આકર્ષક તુરીયા પાક
ખેડૂતનું નામ: શ્રી જીતેન્દ્ર ગામીત રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
134
1
મરચા પાકના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ: શ્રી સંદીપ ડોલસ્કર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 19:19:19 @1 કિલો પ્રતિ એકર પ્રતિ દિવસ ટપક દ્વારા આપવું.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
521
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Feb 20, 04:00 PM
મગફળીના પાકમાં ટિક્કાનો રોગ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી નાગરાજ રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી @ 600 મિલી 200 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આજનો ફોટો  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
165
5
વધુ જુઓ