આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ગુલાબી ઈયળને નિયંત્રિત કરવા માટે તમે કઈ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરશો?
ક્લોરાન્ટ્રેનિલિપ્રોઇલ 10% + લેમ્બડા સાહેલોથ્રિન 5% ઝેડ સી 10 લિટર પાણીમાં @5 મિલી લઈને છટકાવ કરવો.
આપેલી માહિતી કપાસના ખેડૂતો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ અને મેસેજ દ્વારા શેર કરો.
79
0
સંબંધિત લેખ