આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મરચીમાં થ્રીપ્સ માટે કઇ દવા છાંટશો?
થ્રીપ્સને લીધે મરચીના પાન હોડી આકારના થઇ કોકડાઇ જતા હોય છે. નિયંત્રણ માટે સ્પીનેટોરામ ૧૧.૭ એસસી ૧૦ મિલિ અથવા સ્પીનોસાડ ૪૫ એસ.સી. ૩ મિલિ અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિલિ અથવા સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૩ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
106
0
સંબંધિત લેખ