આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ગુલાબી ઈયરમાં નિયંત્રણ માટે પ્રથમ છંટકાવ માટે કયા જંતુનાશક દવા પસંદ કરશો?
કપાસમાં ગુલાબી ઈયરમાં નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રિન 1% + ટ્રાયઝોફોસ 35% @ 10 મિલી પ્રતિ 10 લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતી નીચે આપેલ ફેસબુક,વોટ્સએપ અથવા મેસેજ વિકલ્પને પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે શેર કરો.
167
0
સંબંધિત લેખ