આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ગુલાબી ઇયળ માટે બીજો છંટકાવ શાનો કરશો?
ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦% +લેમબ્ડા સાયહેલોથ્રિન ૫% ઝેડસી ૫મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
128
0
સંબંધિત લેખ