આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કોબીમાં હીરાફૂદાની ઇયળ માટે કઇ દવા નો છંટકાવ કરશો?
વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫% એસસી ૧ મિલિ અથવા ક્લોરફેનપાયર ૧૦% એસસી ૨૦ મિલિ અથવા સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬% ઓડી ૧૨ મિલિ અથવા ફ્લુબેન્ડીએમાઇડ ૨૦% ડબલ્યુજી ૧ ગ્રામ અથવા ઇન્ડોકઝાકાર્બ ૧૪.૫% એસસી ૫ મિલિ અથવા લ્યુફેન્યુરોન ૫.૪% ઇસી ૧૨ મિલિ અથવા મેટાફ્લુમીઝોન ૨૨% એસી ૨૦ મિલિ અથવા નોવાલ્યુરોન ૧૦% ઇસી ૧૦ મિલિ પ્રતિ ૧૦લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
16
0
સંબંધિત લેખ