આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ચણામાં પોપટા કોરી ખાનાર ઇયળ માટે કઇ દવા પસંદ કરશો?
લેમડા-સાયહેલોથ્રીન ૫% ઇસી ૧૨ મિલિ અથવા ક્વિનાલફોસ ૨૦% ઇસી ૨૦ મિલિ અથવા ઈમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ ૫% એસજી ૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
23
0
સંબંધિત લેખ