હા કે નાAgroStar Poll
ઉત્પાદન ને જીવાત અને રોગોથી બચાવવા માટે તમે તેને સંગ્રહ રૂમમાં લઈ જતા પહેલા તેને સાફ કરીને ગ્રેડિંગ કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
233
0
સંબંધિત લેખ