આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
બીમાર પશુના દૂધ દોહન વખતે કાળજી
બીમાર જણાતા પશુઓને જુદા અલગ આવાસમાં બાંધવા જોઈએ અને છેલ્લે દોહવા જોઈએ. તેમજ આ પશુઓનુ દૂધ સ્વચ્છ દૂધ સાથે ભેગુ કરવુ ના જોઈએ.
આ માહિતીને લાઈક અને શેર કરો.
114
0
સંબંધિત લેખ