આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડામાં ચુસીયા જીવાત
ખેડૂત નું નામ: શ્રી વિરલ ભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : ઇમીડાકલોપ્રીડ 70.00% ડબલ્યુજી @ 14 ગ્રામ 120 લીટર પાણી માં ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
91
1
સંબંધિત લેખ