આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીમાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી પુંડલિક ખંભાત રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ઉપાય : કલોરોપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% @ 30 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
361
1
સંબંધિત લેખ