આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડાના પાકમાં ચુસીયા જીવાતનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પ્રફુલ્લા ગજભીયે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - ઇમીડાક્લોપ્રીડ 17.8 એસએલ @ ૧૫ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
358
0
સંબંધિત લેખ