આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાંમાં ચુસીયા જીવાત ને નિયંત્રિત કરવા માટે જંતુનાશકનો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મલ્લેશ રાજ્ય - તેલંગણા ઉકેલ - પ્રતિ પમ્પ ફ્લોનિકામાઈડ 50% WG @ 8 ગ્રામનો છંટકાવ કરો.
908
1
સંબંધિત લેખ