આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
બટાટામાં મોલો હોય તો આ દવા છાંટો
મિથાઇલ ઓ ડેમેટોન ૨૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૨૫ વેગ્રે ૪ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
459
0
સંબંધિત લેખ