કીટ જીવન ચક્રએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પાનકથીરી નું જીવન ચક્ર
આર્થિક મહત્વ: _x000D_ _x000D_ પાનકથીરી જીવાત મોટાભાગના શાકભાજી, ફળપાક અને ધાન્ય પાકોમાં નુકસાન કરતી હોય છે. ધાન્ય વર્ગના પાકો જેવા કે મકાઇ, જુવાર અને ડાંગર તેમજ શેરડીમાં નુકસાન કરે છે. કઠોળ પાકો જેવા કે તુવેરમાં નુકસાનની સાથે વાયરસથી રોગનો ફેલાવો પણ કરે છે. શાકભાજી પાકો જેવા કે રીંગણ, ભીંડા, મરચીમાં પણ રસ ચૂસીને નુકસાન કરતી હોય છે. પાનકથીરી મોટેભાગે પાનની નીચેની સપાટીએ રહી જાળા બનાવી તેમા રહી પાનમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરતી હોય છે._x000D_ _x000D_ જીવનચક્ર: _x000D_ _x000D_ ઈંડા: માદા પાન કથીરી ૩૫-૭૦ જેટલા આછા સફેદ રંગના ગોળ આકારના ઇંડા પાનની નીચેની સપાટીએ તેણે બનાવેલ જાળામાં મૂકે છે. ૩-૪ દિવસે તેમાથી બચ્ચાં બહાર આવે છે. _x000D_ _x000D_ બચ્ચાં અવસ્થા: બચ્ચા અવસ્થા બે ભાગમાંથી પસાર થાય છે. પ્રથમ ચરણની અવસ્થાને “પ્રોટોનીમ્ફ” તરીકે ઓળખાય કે જેને ત્રણ જોડી પગ હોય છે જ્યારે બીજા ચરણની અવસ્થા “ડ્યુટોનીમ્ફ” તરીકે ઓળખાય છે જે ચાર જોડી પગ ધરાવે છે. બચ્ચા અવસ્થા આછાં સફેદ રંગની, લાલ પડતી પીળી કે પીળા રંગની ઘણી સૂક્ષ્મ હોય છે. બચ્ચા અવસ્થા ૩ થી ૫ અઠવાડિયાની હોય છે. _x000D_ પુખ્ત અવસ્થા: પુખ્ત અવસ્થામાં પાન કથીરી મોટેભાગે લાલ રંગની અને ચાર જોડી પગ ધરાવતી હોય છે અને ૧૨ થી ૩૩ દિવસ જીવતી રહી નુકસાન કરતી રહે છે. પાનકથીરીનું ઇંડા થી પુખ્ત અવસ્થા ૩ થી ૬ અ‍ઠવાડિયાની જોવા મળે છે અને વર્ષમાં અનેક પેઢીઓ જોવા મળે છે. _x000D_ _x000D_ નિયંત્રણના પગલાં:_x000D_ _x000D_ • ઉપદ્રવ વધતો જણાય તો ફેનપાયરોક્ષીમેટ ૫% એસપી @ ૧૦ મિલિ અથવા ફ્લુફેનોક્ઝુરોન ૧૦% ડીસી @ ૫ મિલિ અથવા પ્રોપરગાઇટ ૫૭% ઇસી @ ૧૦ મિલિ અથવા ફેનાઝાક્વીન ૧૦% ઇસી @ ૧૦ મિલિ અથવા ક્લોરફેનપાયર ૧૦% એસસી @ ૧૦ મિલિ અથવા ડાયફેન્થીયુરોન ૫૦% ડબલ્યુપી @ ૧૦ ગ્રા અથવા ફ્લુમાઇટ ૨૦% એસસી @ ૧૦ મિલિ અથવા સ્પાઇરોમેસીફેન ૨૨.૯% એસસી ૧૨ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણી પ્રમાણે ભલામણ કરેલ પાક પ્રમાણે છંટકાવ કરવો._x000D_ _x000D_ સંદર્ભ: એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર એક્સેલન્સ_x000D_ _x000D_ જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટા નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિન્હ પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો._x000D_
90
0
સંબંધિત લેખ