આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીના મબલક ઉત્પાદન માટે ભલામણ કરેલ ખાતર
"ખેડૂતનું નામ- શ્રી પ્રકાશ જેઠવા રાજ્ય- ગુજરાત ટીપ - પ્રતિ એકર, 50 કિલો યુરીયા, 50 કિલો 18:46, 50 કિલો પોટાશ, 50 કિલો નીમકેક, નું જમીનમાં આપો "
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
331
0
સંબંધિત લેખ