આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીની મહત્તમ ઉપજ માટે ખાતરનું ભલામણ કરેલ પ્રમાણ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અવિનાશ ખાબલે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - 50 કિ.ગ્રા. યુરીઆ, 50 કિ.ગ્રા. 18:46, 50 કિ.ગ્રા. પોટાશ, 50 કિ.ગ્રા. લીમડાનો અર્કને મિશ્ર કરો અને પાકને આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
340
0
સંબંધિત લેખ