આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કોબીના પાકમાં સારી વૃદ્ધિ માટે જરૂરિયાત મુજબ ખાતર આપો.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અજયપાલ સિંહ_x000D_ રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ_x000D_ સલાહ - પ્રતિ એકર 3 કિલોગ્રામ 19:19:19 ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપવું જોઈએ.
326
0
સંબંધિત લેખ