આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીના પાકમાં ચુસીયા જીવાત અને ફૂગના નિયંત્રણ માટે
ખેડૂત નામ: શ્રી રમેશ ભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ઓક્સિડેમેટોન મિથાઈલ 25% ઇસી @ 480 મિલી અને ઝીનેબ 75% ડબલ્યુ પી @ 600 ગ્રામ પ્રતિ 300 લિટર પાણીમાં ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
610
0
સંબંધિત લેખ