આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તરબૂચના પાકના સારા વિકાસ માટે પોષણનું વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી વિભિશન કામટે_x000D_ રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર સૂચન: 0:52:34 @ 3 કિ.ગ્રા ટપક પધ્ધતિ દ્વારા પ્રતિએકર આપવું.
777
0
સંબંધિત લેખ