આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પોષક તત્વોના વ્ય્સ્થાપન દ્વારા ડુંગળી નો તંદુરસ્ત પાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ઉલ્લાસ વ્યવહાર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - 0:52:34 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો
896
0
સંબંધિત લેખ