આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તરબૂચના પાકનું ગુણવત્તાયુક્ત વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ- શ્રીમાન સ્રીસૈલાલ આરબ રાજ્ય- કર્ણાટક સૂચન- પ્રતિ એકર 12:61:00 @ 3 કિ.ગ્રા. ટપક પદ્ધતિથી આપવું જોઇએ
662
0
સંબંધિત લેખ