આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા તરબૂચ માટે પોષણનું વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ : શ્રી. ક્રિષ્ના સુર્યવંશી રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર સલાહ : એકર દીઠ ટપક પદ્ધતિ દ્વારા 3 કિ.ગ્રા. 19:19:19 આપો.
1209
161
સંબંધિત લેખ