આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેતરમાં ડુંગળીનું ગુણવત્તા સાથેનું ઉત્પાદન.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી શિવાજી દેશમુખ_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x000D_ ટીપ - 12:61:00 @ 100 ગ્રામ છંટકાવ કરવો જોઈએ અને પમ્પ દીઠ 15 ગ્રામ એમિનો એસિડનો પણ છંટકાવ કરવો જોઈએ.
816
5
સંબંધિત લેખ