આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુવેર પાકમાં ફળ છેદક ઈયર નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી જ્ઞાનેશ્વર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 100 ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ 18.5% એસસી @ 60 મિલી પ્રતિ એકર 200 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
284
0
સંબંધિત લેખ