આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કપાસમાં ગુલાબી ઈયળનું વ્યવસ્થાપન
કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નિયંત્રણ માટે એકર દીઠ 5 ફેરોમોન ટ્રેપ લગાવો. જ્યારે ફુદાઓ તેમાં અટવાઇ જાય, ત્યારે નોવાલ્યુરોન (10 ઇસી) @ 15 મિલી / પંપ પાણી અથવા પ્રોફેનોફોસ + સાયપરમેથ્રીન @ 1.5 મિલી / લિટર,પાણી છંટકાવ કરો.
આપેલી માહિતી કપાસના ખેડૂતો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ અને મેસેજ દ્વારા શેર કરો.
62
0
સંબંધિત લેખ