આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
ધાવરૂ (મસ્ટાઈટીસ)ની સમયાંતરે ચકાસણી
ધાવરૂ (મસ્ટાઈટીસ)ની નિયમિત ચકાસણી સ્ટ્રીપ કપ અથવા અન્ય પધ્ધતિ અપનાવી સમયાંતરે ચકાસણી કરવી.
આ માહિતીને લાઈક અને શેર કરો.
98
0
સંબંધિત લેખ