આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એરંડા પાકમાં ઈયળનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ: શ્રી. મહેશ ભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: એમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
232
4
સંબંધિત લેખ