આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીમાં ચુસીયા જીવાત અને ફુગનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. કલ્પા જી રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : ઇમીડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી @ 7 ગ્રામ પ્રતિ પંપછંટકાવ કરવો અને છંટકાવ કર્યાના 4 દિવસ પછી, કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેંન્કોઝેબ 63% ડબલ્યુપી @ 35 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
951
5
સંબંધિત લેખ