આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા પાકમાં બ્લિસ્ટર બીટલનો પ્રકોપ
ખેડૂત નામ: શ્રી વિપિન ગામીત રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ક્લોરોપાયરીફોસ 20% ઇસી @ 30 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
405
1
સંબંધિત લેખ