આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દાડમના વધુ સારા વિકાસ માટે પોષકતત્વોનું વ્યવસ્થાપન જરૂરી
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. હેમંત સાલુંકે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ટીપ: એકર દીઠ 5 કિગ્રા 19:19:19 ખાતર ડ્રિપ દ્વારા આપવું અને 20 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો છંટકાવ કરવો.
508
92
સંબંધિત લેખ