આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
રીંગણમાં છેલ્લે છેલ્લે પાનકથીરી આવી શકે છે
જે ખેડૂતોએ રીંગણ કરેલ છે અને હવે ૨-૩ વીણી બાકી રહે ત્યારે સામાન્યરીતે પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ આવી શકે છે. આ માટે ફેનાઝાક્વિન ૧૦ ઇસી25 મિલિ અથવા પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઇસી 25 મિલિ અથવા ઇટોક્ઝાઝોલ ૧૦ એસસી ૧૦ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો. ખૂબ વધારે પ્રમાણ હોય તો દવાનો ખર્ચ કરવો હિતાવહ નથી.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
37
0
સંબંધિત લેખ