આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મહત્તમ જીરૂ ઉત્પાદન માટે સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોની જરૂરિયાત
ખેડૂતનું નામ- શ્રી નિલેષ કાંજહરજા રાજ્ય- ગુજરાત સૂચના: પંપ દીઠ 20 ગ્રામ માઇક્રોન્યુટ્રિઅન્ટ્સ સ્પ્રે કરો
1131
0
સંબંધિત લેખ