ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Managing millibug infection in cotton
If yes, for the control of millibug in cotton, sprinkle bufrophazin 25% SC @ 20 ml per 10 liters of water only on plants.
107
0
સંબંધિત લેખ