આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
લીંબુમાં પાન કોરિયાનું નિયંત્રણ:
ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૫ મિ.લિ. અથવા મિથાઇલ ઓ ડેમેટોન ૨૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો. જમીનમાં છોડ/ઝાડની આજુબાજુ કાર્બોફ્યુરાન ૩જી દાણાદાર દવાહેક્ટરે ૩૩ કિ.ગ્રા. અથવા ફોરેટ ૧૦ જી ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે આપવી.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
45
0
સંબંધિત લેખ