આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કોબીજ માં મોલોના નુકશાનને જાણો
બચ્ચાં અને પુખ્ત રસ ચૂસી છે. પાન ઝાંખા અને કાળા થઇ જાય છે અને દડા બંધાતા નથી. એસિટામીપ્રીડ ૨૦ એસપી ૩ ગ્રા અથવા સાયાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૩ મિલિ અથવા ટોલફેનપાયરેડ ૧૫ ઇસી ૧૦ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લિ પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
33
0
સંબંધિત લેખ