મંડી અપડેટઍગ્રીવૉચ
જીરું માટે બજારમાંથી તાજેતરની માહિતી
આ વર્ષે સ્પોટ માર્કેટમાં જીરાને સારા ભાવ મળ્યા, એવા અહેવાલ છે. ચાલુ વર્ષમાં જીરાનું ઉત્પાદન વધુ થયું છે. એગ્રીવોચના અંદાજે 2016-17 માં જીરાનું ઉત્પાદન ૩૨૪૩૩૫ ટન થયું છે. જુનો સ્ટોક ઓછો હોવાથી અને સારી નિર્યાત માંગ ને લીધે જીરાની કિંમતમાં વધારો થયો છે. હાલ
174
0
સંબંધિત લેખ