આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા ના પાકમાં ઈયળ નો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નું નામ - શ્રી પવન જી રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - સાયપરમેથ્રિન 10.00% ઇસી @ 220 મિલી ને 160 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
11
0
સંબંધિત લેખ