આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
આ જીવાતને ઓળખો
આ જીવાતને ઓળખો: આ રંગીન ચૂસિયાં રાયડાના પાન ઉપર સમુહમાં રહી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. વધારે પ્રમાણમાં હોય તો નુકસાનકારક થઇ શકે,યૌગ્ય પગલાં લો.
205
0
સંબંધિત લેખ